Το πρόγραμμα της ΟΕΦ ΑΣ Καλαμάτας στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής για την τριετία 2015-2018 περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την αναβάθμιση της ελαιοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση του παραγόμενου προϊόντος. Δεδομένου ότι στην περιοχή παράγεται το φημισμένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ποιότητας και τήρησης των προδιαγραφών που το καθιστούν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης.

Στις βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος που ήδη είναι σε εξέλιξη, εντάσσεται ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των 100 ελαιοκαλλιεργητών μελών της Οργάνωσης. Εξίσου σημαντική είναι η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και την πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Βσικοί στόχοι του προγράμματος:

Εστιάζουν στην αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν τους παραγωγούς της ΟΠ παρέχοντας τεχνογνωσία, επιστημονική υποστήριξη και στοχευμένες λύσεις σε τομείς όπως:

 • Η προστιθέμενη του ανώτερου εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης “Καλαμάτα”.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος
 • Η βελτίωση της εκμετάλλευσης των ελαιώνων
 • Η βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας του παραγόμενου ελαιολάδου
 • Η δημιουργία οργανωτικής και τεχνικής υποδομής για την παραγωγή ελαιολάδου με πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα
 • Η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις της ΟΠ στα θέματα ποιότητας του ελαιολάδου, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική και ποιοτική βελτίωση της εκμετάλλευσης

Δράσεις σε εξέλιξη:

 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Με γνώμονα την καλλιέργεια της ελιάς ως πρώτη ύλη για την παραγωγή και τυποποίηση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, η ΟΕΦ εφαρμόζει ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης το οποίο αξιοποιεί τη δυναμική που προσδιορίζει η συλλογικότητα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα γεωτεχνική υποστήριξη και σε όσους παραγωγούς εκδηλώσουν ενδιαφέρον να ενταχθούν σε καθεστώς βιολογικής γεωργίας.

Οι 100 παραγωγοί της Οργάνωσης συμμετέχουν στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και θα εκπαιδευτούν σε όλα τα θέματα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.1- 2.2/3 με έμφαση στα οφέλη της συλλογικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας, της συλλογικής συγκομιδής, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας και της εμπορίας με στόχο ένα άριστο ποιοτικά τελικό προϊόν.

 1. Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

Πρόκαιται για έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και τρόπους μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Πρακτικά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας, θα υπολογίζονται ετησίως οι εκλυόμενες ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται στο χωράφι από επιλεγμένη ομάδα παραγωγών (πιλοτικά σε 60 παραγωγούς) της ομάδας ΣΟΔ και παράλληλα θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό:

 • την προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής ελαιολάδου
 • την ενημέρωση των παραγωγών για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία
 • την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος
 • την ορθή διαχείριση των αποβλήτων
 1. Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού (ελαιοραβδιστικών και καταστροφέα κλαδιών)

 1. Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού (για τις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ)

 1. Δημιουργία και βελτίωση των εργαστηρίων ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού (εξοπλισμού χημείου, συσκευής μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας)

 1. Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

Σε επίπεδο ελαιοτριβείου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί εσωτερικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας το οποίο θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 222005:2007. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου.

Παράλληλα, η παρακολούθηση θα γίνεται και σε επίπεδο παραγωγού. Για το λόγο αυτό έχει  δοθεί στα μέλη της Οργάνωσης που συμμετέχουν και στην ολοκληρωμένη διαχείριση ειδικά σχεδιασμένο τετράδιο ιχνηλασιμότητας όπου καταγράφονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία για την περαιτέρω ιχνηλασιμότητα.

 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

H ΟΕΦ ΑΣ Καλαμάτας θέλοντας να διασφαλίσει την ποιότητα και ασφάλεια του ελαιολάδου εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου της.

Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος και των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής θα πραγματοποιηθεί εσωτερική επιθεώρηση και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΟΕΦ που σχετίζονται με τον χειρισμό τροφίμων, στα ακόλουθα θέματα:

 • Βασικές αρχές υγιεινής των τροφίμων (επικινδυνότητα τροφίμων, τροφικές δηλητηριάσεις, κατηγορίες κινδύνων, μικροβιολογία τροφίμων, κ.λπ. )
 • Κανόνες Υγιεινής προσωπικού
 • Υποδομή και χώροι.
 • Γενικές απαιτήσεις για χώρους παραγωγής τροφίμων.
 • Ορθές Πρακτικές Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων (έλεγχος τρωκτικών και εντόμων, διαχείριση απορριμμάτων, καθαρισμοί και απολυμάνσεις, αποφυγή επιμολύνσεων, κλπ.).
 • ΣΔΑΤ, Ανάπτυξη – εφαρμογή – αξιολόγηση – βελτίωση.
 • Νομικό πλαίσιο περί υγιεινής τροφίμων
 1. Προβολή δράσεων Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ

Η προβολή των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας αποτελεί για την Οργάνωση Παραγωγών ευκαιρία να τεκμηριώσει και να αναδείξει τη βελτίωση της ποιότητας των ελαιοκομικών της προϊόντων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής της.