Τα Διοικητικό Συμβούλιο( ΔΣ) εκπροσωπείται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος ο Αντωνόπουλος Μιχαήλ του Δημητρίου

Αντιπρόεδρος ο Χρυσανθακόπουλος Κωνσταντίνος του Νικόλαου

Γραμματέας ο Μπακάλης Παναγιώτης του Γεωργίου

Ταμίας ο Γαλίτης Δημήτριος του Παναγιώτη

Μέλος ο Δούβας Γεώργιος του Ιωάννη